Ouderinformatie

Wij hechten op de Nynke van Hichtum  grote waarde aan optimale communicatie met u als ouders in het belang van onze kinderen. Via deze weg willen wij u dan ook graag informeren over de communicatiemomenten gedurende het schooljaar tussen u en de leerkracht.

We informeren de ouders via:

  • Social Schools;
  • Rapportavonden (februari en juli);
  • Op aanvraag van de docent of ouder (november en april).

Mocht er voor uw kind een ontwikkelingsperspectief (planmatig werken) worden opgesteld dan wordt u daarover geïnformeerd door de betreffende leerkracht. Het ontwikkelingsperspectief wordt dan tijdens de contactmomenten met u besproken.

In verband met de nieuwe AVG-wet graag individuele informatie over uw kind via de mail. Of u maakt een afspraak via het algemene telefoonnummer van de Nynke 0519 292 491. De leerkrachten lezen tijdens hun werkdagen de mail en streven ernaar binnen vijf werkdagen reageren.

We verwachten van ouders dat, als de school het nodig vindt om deskundige hulp in te schakelen, de ouders hieraan meewerken. Als een kind tussentijds de school verlaat, zorgt de desbetreffende leerkracht ervoor dat de leerling een onderwijskundig verslag en het rapport meekrijgt. Kortom, de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden. Maar we stellen het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Hebt u vragen over onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de Oudertelefoon: 0800-5010.

 

 

 

 

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad. De rol van de ouderraad is om de leerkrachten te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van bijzondere activiteiten. Hierbij kunt u denken aan schoolreizen, ouderavonden, excursies, vieringen, Sinterklaasfeest enz. In de ouderraad hebben ouders zitting die het leuk vinden om te helpen. De ouderraad werkt met een huishoudelijk reglement en een rooster van aftreden. Nieuwe leden worden benoemd na verkiezingen. Het is niet zo dat alleen ouderraadsleden helpen bij de organisatie van festiviteiten. Andere ouders zijn ook welkom om dit te doen.

De ouderraad bestaat uit: Elisa Hondema,Tsjitske Veenstra, Murkje Postma, Frederica Gabriele en José Westerhof (namens het team)