Visie op het kind

Kinderen moeten later als volwassen, zelfstandige burgers in een snel veranderende maatschappij functioneren. Wij zien het als onze taak om de kinderen  hierop goed voor te bereiden. Dat betekent dat we vinden dat kinderen recht hebben op een ontwikkeling die past bij hun mogelijkheden.

Ons uitgangspunt is dat elk kind uniek is, en dat kinderen ook mogen verschillen. Kinderen moeten zich gewaardeerd voelen en mogen trots zijn op wie en wat ze zijn, ongeacht afkomst, aanleg of sexe.

We zijn ervan overtuigd dat kinderen het best gedijen in een veilige, warme omgeving, waarbij wij als volwassenen moeten zorgen voor bescherming daar waar nodig.

Kernwoorden zijn: geborgenheid, positief zelfbeeld, eigenwaarde en verantwoordelijkheid.

Visie op onderwijs

Richtinggevend bij onze visie op onderwijs is onze visie op het kind. We vinden dat kinderen mogen verschillen. We willen maatwerk leveren op basis van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Voorbereiden op een rol als volwassene in de maatschappij houdt voor ons, onder andere, in: zorgen voor goed onderwijs door professionele leerkrachten en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. We blijven  onderzoeken hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren.

Samenwerken tussen alle betrokkenen vergroot de kwaliteit van onderwijs. Kinderen, ouders en leerkrachten moeten op basis van respect met elkaar de dialoog aangaan. Uitgangspunt daarbij is dat we kunnen leren van elkaar.

Kernwoorden zijn: ambitie, veiligheid, openheid, respect en vertrouwen.

Visie op de plaats van de school in de omgeving

Onze school is een openbare school met oog voor verschillen in levensovertuiging en cultuur.

De school staat in de wijk “’t Fûgellân”  in de stad Dokkum. We willen als school actief deel uit maken van het maatschappelijk leven in de wijk en de stad. Dat betekent dat we buiten naar binnen willen halen, en binnen naar buiten willen uitdragen. Het houdt in dat we open staan voor initiatieven en we willen ook zelf initiatief tonen.

De Nynke van Hichtumschool  moet een stevige positie innemen in de maatschappelijke activiteiten in stad en wijk.

Kernwoorden zijn: betrokken, initiatiefrijk, en een open cultuur.

Onze missie is:

Samen werken aan jouw toekomst!