Leerlingenzorg

Eens in de vier jaar maakt een school een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt aangegeven welke steun de school kan bieden in het kader van Passend Onderwijs. Dit profiel bepaalt of een nieuw aangemelde leerling kan worden geplaatst, of dat er een school gezocht moet worden die voldoet aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Hieronder vindt u een samenvatting van dit profiel. Het volledige profiel ligt op school ter inzage.

Samenvatting

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben we uitgebreid beschreven waar onze school voor staat; wat onze visie en missie is en wat we leerlingen en ouders te bieden hebben.

  1. De nadruk van ons onderwijs ligt op lezen, taal en rekenen.
  2. De zorg en betrokkenheid bij leerlingen staan  centraal op onze school.
  3. We streven naar maximale resultaten voor onze kinderen.
  4. Een goede ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen vinden wij vanzelfsprekend.
  5. De onderwijsinspectie vindt de resultaten van ons onderwijs dik in orde.
  6. Samen werken, samen spelen en samen delen hoort erbij.
  7. We leren kinderen verbaal weerbaar te zijn.
  8. Zelf oplossingen zoeken en vinden maakt kinderen zelfredzaam en zelfstandig.
  9. De Nynke van Hichtumschool is open en ontvankelijk voor iedereen.
  10. In onze school is een peuterspeelzaal gevestigd.

Op onze school zijn we goed in staat om de basisondersteuning en lichte ondersteuning te bieden. Doordat leerkrachten constant bezig zijn zich te ontwikkelen zijn we in staat extra aandacht te geven aan kinderen met lees- en spellingproblemen.Dit geldt ook voor kinderen met dyscalculie.

We werken nauw samen met de ketenpartners rondom zorg voor het kind en/of gezin.

We geven preventieve zorg op het gebied van de basisvaardigheden door de inzet van extra handen ( onderwijsassistent). 

Er zijn echter grenzen aan de zorg die we kunnen bieden. Willen we kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden en dus tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, dan moeten we een goed beeld hebben van de leerling. Dat betekent dossiervorming, dossiers die beschikbaar zijn als een kind van school verandert.

Bij iedere aanmelding wordt een afweging gemaakt of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerling.